Technické plasty

 Polyamid Pa66.6 /nylon/

   Polyamid POM-C tyče

  Duroplast

    PTFE /teflon/

Polyuretan

  Plexiglas